Financiële Tools

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Winst-en-verliesrekening

De winst-en-verliesrekening, resultatenrekening of exploitatierekening, is, naast de balans en het eventuele kasstroomoverzicht, een onderdeel van een jaarrekening (en daarmee onderdeel van een jaarverslag). De (enkelvoudige) winst-en-verliesrekening geeft een overzicht van de opbrengsten en kosten van een entiteit over een bepaalde periode (meestal een jaar). Binnen de winst-en-verliesrekening kan een keuze worden gemaakt om de lasten te presenteren waarbij gebruikt wordt gemaakt van een classificatie gebaseerd op de aard van de lasten of op hun functie, respectievelijk de categoriale of functionele indeling.

In de categoriale indeling worden de laten samengevoegd naar hun aard. (bijvoorbeeld afschrijvingen, aangekochte materialen, transportkosten, personeelsbeloningen en advertentiekosten), en worden niet verder gespreid over verschillende functies binnen de organisatie. Hieronder volgt een voorbeeld van de categoriale indeling:

OpbrengstenX
Overige batenX
Wijzigingen in voorraden van gereed product en onderhanden werkX
Grond- en hulpstoffenX
Kosten van personeelsbeloningen X
Afschrijvingen en amortisatiesX
Overige lastenX
Totale lasten(X)
WinstX

De tweede mogelijke indeling is de functionele kostenindeling. Lasten worden geclassificeerd op basis van hun functie als onderdeel van de kostprijs van de omzet of bijvoorbeeld als onderdeel van distributie- of beheerskosten. Hieronder wordt een voorbeeld gegeven van een classificatie op basis van de functionele kostenindeling:

OpbrengstenX
Kostprijs van de omzet(X)
BrutowinstX
Overige batenX
Distributiekosten (X)
Beheerskosten(X)
Overige lasten(X)
WinstX

Log in voor de module Financiële Tools

Lid van de module Financiële Tools?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende