Functie RENTE

In dit werkblad wordt het rentepercentage berekend aan de hand van de functie RENTE in Excel.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad financiële functie RENTE

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

Onder interest of rente verstaan we de vergoeding voor het ter beschikking stellen van geld of koopkracht. Intrest kan daarbij op verschillende manieren worden vergoed.

 • We spreken van enkelvoudige intrest indien de intrest van ieder periode, steeds berekend over de hoofdsom, op de vervaldag van de intrest wordt uitbetaald.
 • Er is sprake van samengestelde intrest indien de periodiek verschuldigde intrest niet wordt uitbetaald, maar op de vervaldag wordt toegevoegd aan de hoofdsom en daarmee voor volgende perioden ook weer rentedragend wordt (intrest over intrest).
 • Zowel bij enkelvoudige als bij samengestelde intrest kan de intrest verrekend worden aan het begin of aan het eind van de periode. Vindt verrekening plaats aan het begin van de periode, dan spreken we van disconto. Bij intrestverrekening achteraf van intrest. Berekeningen met disconto komen overigens minder voor dan die met intrest. In de administratie van banken en bedrijven maakt men meestal dit onderscheid niet en spreekt men in algemene zin van intrest.

Veel van de financiële functies, waaronder de basisfuncties, werken met samengestelde intrest (RENTE) als verplicht argument. Samengestelde Intrest kan op twee manieren zijn uitgedrukt.

 • Als effectieve rente. De effectieve rente kan op jaarbasis of in daarvan afgeleide termijnen zijn uitgedrukt. Bijvoorbeeld:

  een effectieve jaarrente van 10% levert bij € 100 een jaarlijkse intrestvergoeding op van € 10;

  een effectieve rente van 3% per halfjaar brengt bij € 900 na zes maanden een intrestvergoeding op van € 27.

 • Als nominale rente. De rente wordt in dit geval opgegeven op jaarbasis samen met een termijnfrequentie die bepaalt hoe de rente in een jaar wordt samengesteld. Bijvoorbeeld:

  een opgegeven jaarrente van 6%, waarbij per maand 0,5% rente is verschuldigd. Om als consument of lener te weten hoe duur de lening werkelijk is, zal deze omgezet moeten worden in een effectieve (jaar)rente.

Bij Renteconversie wordt effectieve rente omgezet in nominale rente of omgekeerd.

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!

 

 

Gerelateerde Excelsheets