Valutaswaps

Ondernemingen worden geconfronteerd met valutarisico's door schommeling in wisselkoersen. Bij afdekking kunnen valutarisico's beperkt worden door inzet van een valutaswap.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Valutaswap voor renteverrekening

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

Ondernemingen worden geconfronteerd met valutarisico's door schommeling in wisselkoersen. Daarbij maken we onderscheid in:

 • Het transactierisico
  Dit ontstaat als het gevolg van transacties in buitenlandse valuta. Het risico heeft een rechtstreeks effect op het resultaat door de verandering van een of meerdere valutawaarden.
 • Het structureel of economisch risico
  Dit is het risico dat ontstaat als gevolg van de structuur en omzet van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming. Dit is het geval als een groot deel van de import en/of export in vreemde valuta luidt.
 • Het translatierisico
  Dit is de verandering van de waarde van een onderneming als gevolg van een verandering in de koers doordat bijvoorbeeld deelnemingen in vreemde valuta worden gewaardeerd.

Voordat tot externe afdekking van valutarisico's wordt besloten, is het zaak om toch vooral eerst de zaken 'intern' op orde te hebben. Voorbeelden van interne maatregelen zijn:

 • Screening toeleveranciers en afnemers
  Wordt veel met toeleveranciers gewerkt die niet factureren in euro's, dan valt het te overwegen om over te stappen op leveranciers die dit wel doen. Dit is vooral van belang voor ondernemingen die zelf hoofdzakelijk in euro's factureren.
  De euro heeft overigens al veel van de bestaande valutarisico's doen verdwijnen.
 • Vermindering leverancierskrediet buitenlandse afnemers
  Valutarisico vermindert evenredig door leverancierskrediet – dat luidt in vreemde valuta – te beperken. Hiermee wordt immers de tijdspanne beperkt waarover valutarisico wordt gelopen.
 • Vereffening van onderlinge betalingen tussen moeder- en dochtermaatschappij(en) zodat uiteindelijk alleen nog maar over de nettoschuld of vorderingpositie valutarisico wordt gelopen.

Bij externe afdekking kunnen valutarisico's beperkt worden door inzet van instrumenten als:

 • valutatermijncontracten;
 • geldmarktinstrumenten;
 • valutaopties;
 • valutaswaps.

De valutaswap

Een valutaswap, ook wel aangeduid als cross-currency swap, is een overereenkomst tussen twee partijen om gedurende een bepaalde periode een hoeveelheid van een bepaalde valuta te ruilen tegen een hoeveelheid andere valuta. De tijdelijke ruil is bedoeld om ongunstige liquiditeitsposities te reguleren.

De overdracht van de valuta's vindt plaats in de vorm van twee tegengestelde valutatransacties. Deze transacties worden gelijktijdig afgesloten, zodat er geen sprake is van koersrisico. Als gevolg van de tijdelijke ruil van beide valuta's moet een verrekening van de gederfde rente plaatsvinden over de looptijd van de transactie. Dit gebeurt door het saldo van de wederzijdse renteverplichting op basis van marktconforme rentetarieven om te rekenen naar een koersverschil. Het koersverschil wordt verwerkt in een correctie op de koers van de tweede transactie.

Het afsluiten van een valutaswap heeft geen effect op de valutapositie. De tijdelijk geruilde valuta's behouden hun oorspronkelijke waarde en worden niet beïnvloed door marktontwikkelingen. Een valutaswap kan gedurende de looptijd worden beëindigd door met een financiële tussenpersoon een tegengestelde transactie af te sluiten. Het resultaat is afhankelijk van de marktomstandigheden op dat moment en wordt verrekend op de oorspronkelijk overeengekomen valutadatum. Een positieve waarde wordt door de financiële tussenpersoon uitgekeerd, een negatieve waarde wordt in rekening gebracht.

De marktwaarde van een valutaswap kan zich gedurende de looptijd zowel positief als negatief ontwikkelen.