Een rendementsrisicomatrix in Excel

Het rendementsrisico van een gediversifieerde portefeuille, die is samengesteld uit twee of meer beleggings- of investeringscategorieën, kan in beeld worden gebracht met behulp van een risicomatrix.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Rendementsrisicomatrix in Excel_1

Bekijk screenshot van dit werkblad

Werkblad Rendementsrisicomatrix in Excel_2

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

Het rendement van een gediversifieerde portefeuille van investeringen of beleggingen is eenvoudig te bepalen op basis van het gewogen gemiddelde van de verwachte rendementen van de individuele investeringen of beleggingen. Als we voortborduren op het voorbeeld van Covariantie, correlatie en regressie bij diversificatie en uitgaan van de portefeuille die voor de helft is samengesteld uit 'aandelen met een hoog risicoprofiel' en voor de helft uit 'overheidsobligaties', dan is het te verwachten rendement 0,5 x (6,68%) + 0,5 (2,87%) = 4,77%.

De risicograad van een gediversifieerde portefeuille die is samengesteld uit twee beleggings- of investeringscategorieën (A en B) berekenen we met behulp van de volgende vergelijking:

Var (portefeuille) = XA2 Var A + 2 XA XB COVAB + XB2 x Var B

Waarbij XA en XB de relatieve gewichten weergeven van de categorieën A en B in de portefeuille.

Als we de vergelijking invullen voor de bovenstaande portefeuille, bedraagt de variantie:

Var (AB) = 0,52 x 0,503 + 2 x 0,5 x 0,5 x (-0,1145) + 0,52 x 0,048 = 0,08038%

Door de negatieve covariantie (-0,1145) leidt portefeuillediversificatie duidelijk tot vermindering van het rendementsrisico, ten opzichte van een berekening waarbij we geen rekening houden met de covariantie maar uitsluitend met de wegingsfactoren:

Var (A) + Var (B) = 0,5 x 0,503 + 0,5 x 0,048 = 0,275%

Als we de risicometing van de uit twee categorieën opgebouwde portefeuille uitdrukken als standaarddeviatie, wordt de uitkomst:

SDAB = √Var(AB) = √0,08038 = 2,835%

Bij een positieve covariantie leidt portefeuillevorming tot een verhoging van het rendementsrisico!

Als we onze blik verruimen naar een portefeuille die bestaat uit n categorieën beleggingen, krijgen we voor het rendement:

Rend (portefeuille) = X1 Rend1+ X1 Rend1+ ..... + Xn Rendn

waarbij X1 tot en met Xn de gewichten aangeven van de verschillende categorieën in de portefeuille en Rend1 tot en met Rendn de te verwachten rendementen.

Ten aanzien van het rendementsrisico voor een portefeuille die bestaat uit n categorieën, kijken we eerst naar de matrix die aansluit op de algemene variantievergelijking van een portefeuille met twee beleggings- of investeringscategorieën 1 en 2:

De diagonaal bestaande uit de cellen 11 en 22 geeft de variantie aan van de afzonderlijke categorieën A en B. De cellen buiten de diagonaal (12 en 21) geven de covariantiewaarden weer van de portefeuille. Omdat deze cellen een gelijke waarde vertegenwoordigen, worden ze in de vergelijking met twee vermenigvuldigd, zodat we krijgen:

Var (portefeuille) = X12 Var1 + 2 X1 X2 COV12 + X22 Var2

Deze matrix gebruiken we als opstapje om te komen tot de matrix die behoort bij een portefeuille die geen twee, maar N verschillende beleggings- of investeringscategorieën bevat:

We zien dat de structuur identiek is en dat de diagonaal, bestaande uit de cellen 11 tot en met NN de variantie van de verschillende categorieën 1 tot en met N weergeeft. Alle cellen buiten de diagonaal geven de covariantiewaarden van de portefeuille weer. Omdat deze cellen twee aan twee een gelijke waarde vertegenwoordigen (bijvoorbeeld 12 en 21, 13 en 31, 1N en N1), worden ze in de vergelijking weer met twee vermenigvuldigd.

Als we (als voorbeeld) de vergelijking uitschrijven voor drie categorieën (de linkerbovenhoek bestaande uit de eerste drie rijen en eerste drie kolommen van het voorgaande schema), krijgen we:

Var (portefeuille) = X12 Var1 + X22 Var2 + X32 Var3 + 2 X1 X2 COV12 + 2 X1 X3 COV13 + 2 X2 X3 COV23