Forward bij een verwachte rentestijging

Een forward is een termijncontract tussen twee partijen met als doel de rentekosten of opbrengsten voor een in de toekomst liggende periode vast te leggen. De rentebaten op een belegging kunnen hiermee veiliggesteld worden als een rentestijging te verwachten is.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Forward bij een verwachte rentestijging

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

We gaan nader in op de verschillende mogelijkheden om renterisico's af te dekken met behulp van rente-instrumenten. Het gebruik van rente-instrumenten wordt in de praktijk ook wel aangeduid onder de verzamelnaam 'hedging' of als 'het aangaan van een hedge'. Voordat een onderneming tot de inzet van rente-instrumenten besluit, moet echter allereerst duidelijk zijn:

  • welke renterisico's afdekking behoeven;
  • wat de precieze omvang is van het renterisico;
  • wat de termijn is waarover renterisico wordt gelopen.

Een forward is een termijncontract tussen twee partijen met als doel de rentekosten of opbrengsten voor een in de toekomst liggende periode vast te leggen. Een voorbeeld van een forward is de Future Rate Agreement (FRA). Een FRA is een termijncontract waarbij de koper en verkoper overeenkomen op een vastgestelde datum in de toekomst over een (fictieve) hoofdsom het verschil te berekenen tussen een nu vast te stellen renteniveau (contractrente) en het op de desbetreffende datum geldende niveau van een referentierente. Als referentierente wordt doorgaans gekozen voor de Euribor. De koper betaalt de verkoper een vergoeding als de referentierente op de afgesproken datum lager is dan de contractrente en de verkoper betaalt een vergoeding aan de koper als het omgekeerde het geval is. De vergoeding is in beide gevallen gelijk aan het verschil tussen de referentierente en de contractrente over de hoofdsom. Een FRA is een geldmarktinstrument omdat de referentierente en de contractrente geldmarktrentes zijn.

De forward kan worden toegepast bij een verwachte rentedaling en bij een verwachte rentestijging. Bij een verwachte rentedaling kan bijvoorbeeld een toekomstig(e verlenging van een) deposito worden beschermd door een FRA te verkopen. Bij een verwachte rentestijging kan een binnenkort af te sluiten geldmarktlening of een roll-overkrediet worden beschermd door een FRA te kopen.

FRA's worden afgesloten bij een bank. De bank zoekt op haar beurt een tegenpartij. Evenals bij swaps dient de hoofdsom van een FRA slechts als rekenbasis. Om tot afrekening van de verplichting te komen moet meestal een rekening bij de bank worden aangehouden. De minimumomvang van de hoofdsom van een standaard-FRA is € 5 miljoen.

Het principe van de onderlinge verrekeningen ziet er in een beleggingssituatie schematisch als volgt uit:

Is daarentegen sprake van een leningsituatie, dan lopen de kasstromen schematisch als volgt: