Liquiditeitsprognose totaaloverzicht

Een bedrijf kan een matig resultaat of zelfs een verlies beter aan dan een gebrek aan liquiditeit. Onvoldoende dekking bij de liquiditeit leidt vaak snel tot een situatie waarin het bedrijf niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, waardoor de basis onder het bedrijf wordt weggerukt. Om die reden zijn de liquiditeitsprognose en het maken van een dergelijke berekening van cruciaal belang. Dat gebeurt in dit werkblad.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Liquiditeitsprognose totaaloverzicht

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

In dit werkblad worden de berekende waarden overgenomen uit de werkbladen Operationele kasstroom, Investeringskasstroomen Financieringskasstroom, zodat de liquiditeitsprognose kan worden bepaald.

Per periode (maand) dienen te worden berekend:

  • het totaal aan geplande ontvangsten;
  • het totaal aan geplande uitgaven;
  • het saldo uit ontvangsten en uitgaven.

Daarnaast dient de stand van de liquide middelen aan het begin en einde van elke periode te worden berekend.

De uitkomsten van de liquiditeitsprognose kunnen vervolgens aanleiding zijn om een liquiditeitsplan op te stellen waarin maatregelen worden getroffen om de verwachte stroom liquide middelen in de gewenste richting aan te passen. Dit zal met name noodzakelijk zijn als de liquiditeitsprognose een daling van de liquide middelen of zelfs een financieringstekort laat zien. In het liquiditeitsplan kunnen bijvoorbeeld maatregelen worden opgenomen als het aantrekken van (extra) leningen, het genereren van extra ontvangsten (bijvoorbeeld verkopen van activa), het uitstellen van betalingen en het naar voren halen van ontvangsten.

De meeste gegevens in dit werkblad hoeven niet te worden ingevuld, maar worden middels koppelingen overgenomen uit de volgende werkbladen:

Om dit goed te laten werken dient u alle betrokken Exceldocumenten te downloaden en in dezelfde map te plaatsen.