Planning & Control-cyclus

Planning & Control (coördinatie en afstemming) kent cyclische activiteiten. Vertrekpunt voor de financiële planning en control zijn de beleidsvoornemens. Deze worden vertaald in een meerjarige planning van activiteiten. Dit resulteert in een begroting voor het eerstvolgende jaar en in een financiële meerjarenraming. Het bewaken van de activiteiten gebeurt via de voortgangsrapportages, waardoor tussentijdse bijstelling overwogen kan worden.

Excelsheets