Rendementsberekeningen bij aandelen: behaald rendement

Behaalde rendementen op aandelen zijn eenvoudig te berekenen met behulp van de functie IR.SCHEMA. Excel is in staat het rendement te bepalen aan de hand van een datumschema uit het verleden in combinatie met een of meerdere cashflows. De berekening werkt op basis van samengestelde rente en 365 renterekendagen per jaar.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Rendementsberekeningen bij aandelen: behaald rendement

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

Onder effecten verstaan we verhandelbare waardepapieren zoals aandelen, obligaties, schatkistpapier, pandbrieven en opties.

Het beleggen in effecten kan worden beschouwd als een normale investeringsbeslissing waarbij de belegger ernaar streeft om  gegeven een aanvaardbare risicograad – een zo hoog mogelijk rendement te behalen.

In dit verband kan worden verwezen naar de netto contante waarde en de interne rentabiliteit van investeringsprojecten.

Ofschoon het in de praktijk niet altijd eenvoudig is om tot een eenduidige methode van rendementsberekening voor effecten te komen, blijkt de volgende algemene vergelijking in veel gevallen toepasbaar:

of in termen van interne rentabiliteit:

waarbij:

E0 = de uitgiftekoers of aankoopprijs op tijdstip 0
D1 t/m Dn = periodieke uitkeringen over de perioden 1 t/m n
An = de (verwachte) verkoop- of aflossingsprijs aan het eind van periode n
i = de te behalen of de gewenste rendementsvoet

De algemene vergelijking kan in twee richtingen worden uitgezet:

  • Vanuit het verleden naar het heden
    In dit geval zijn alle parameters ten behoeve van de berekening van het rendement i bekend en spreken we van een gerealiseerd of behaald rendement.
  • Vanuit het heden naar de toekomst
    In dit tweede geval staan we voor de beslissing om te beleggen in effecten, gegeven de aankoopprijs (E) en de verwachtingen ten aanzien van de overige parameters (D1tot en met Dn en An).
    Op basis hiervan kunnen we het te verwachten rendement bepalen.

In aansluiting op de algemene vergelijking kunnen we bij de berekening van het rendement op effecten gebruikmaken van de functie IR.SCHEMA(waarden;data;schatting).

Deze vergelijking heeft onder Excel de volgende gedaante:

met:

di = i-e betaaldatum
d1 = 0-e betaaldatum
pi = i-e betaling
rente = rendement

In deze vergelijking wordt standaard uitgegaan van 365 rentedagen per jaar.

Dit kan enigszins afwijken van specifiek op waardepapieren gerichte Excel-functies waarbij gebruikgemaakt kan worden van een afwijkend datumschema (in de vorm van het argument soort-jaar).

Deze functies, die specifiek op vastrentende waardepapieren betrekking hebben, behandelen we ook nog uitgebreid.

Een aandeel is een eigendomsbewijs in een besloten of naamloze vennootschap. Een aandeelhouder ontvangt als vergoeding geen rente maar dividend. Beleggen in aandelen is risicovol en dividenduitkeringen en koersontwikkelingen zijn daarbij onzekere elementen voor de aandeelhouder.

De aantrekkelijke keerzijde hiervan is dat met aandelen gemiddeld hogere rendementen zijn te behalen dan met andere minder risicovolle beleggingsvormen, zoals obligaties.

De prijsvorming van aandelen is afhankelijk van meerdere factoren. Volgens algemeen aanvaarde theorie├źn is de koers van een aandeel gelijk aan de contante waarde van de verwachte dividenduitkeringen en de waarde bij verkoop.