Effecten

Onder effecten verstaan we verhandelbare waardepapieren zoals aandelen, obligaties, schatkistpapier, pandbrieven en opties. Het beleggen in effecten kan, evenals het exploiteren van andere activa, worden beschouwd als een normale investeringsbeslissing waarbij de onderneming ernaar streeft om gegeven een aanvaardbare risicograad een zo hoog mogelijk rendement te behalen.

De tot de vlottende activa behorende effecten zijn aandelenpakketten die niet uit strategische langetermijnoverwegingen zijn aangeschaft, maar als een tijdelijke belegging moeten worden gezien. Het aanhouden van deze effecten vormt dan ook geen noodzakelijkheid voor het kunnen uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten, maar is veeleer het resultaat van het liquiditeitsbeheer, waarbij men tijdelijke overschotten op deze wijze laat renderen. De effecten worden gewaardeerd tegen de laagste van de volgende twee waarden:

  • aanschafprijs;
  • marktwaarde.

Excelsheets