Kengetallen liquiditeit

Kengetallen met betrekking tot liquiditeit zijn een indicatie van het vermogen van een onderneming om op tijd aan haar verplichtingen te voldoen. In dit werkblad worden de kengetallen voor liquiditeit bepaald: kasliquiditeit, quick ratio en current ratio. Al deze kengetallen geven een verhouding weer tussen balansposten.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Kengetallen liquiditeit

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

Kengetallen met betrekking tot liquiditeit zijn een indicatie van het vermogen van een onderneming om op tijd aan haar verplichtingen te voldoen. Een onderneming die niet op tijd haar schulden kan voldoen, loopt het risico dat haar continuïteit in gevaar komt.

Er zijn verschillende kengetallen voor liquiditeit: kasliquiditeit, quick ratio en current ratio. Al deze kengetallen geven een verhouding weer tussen balansposten: tussen één of meerdere vlottende activa in de teller en de vlottende passiva in de noemer. De noemer blijft daarbij gelijk, terwijl in de teller steeds posten worden toegevoegd die een afnemende mate van liquiditeit kennen (van liquide middelen via vorderingen naar voorraden). De kengetallen geven daarmee een indicatie van de liquiditeit op zeer korte termijn (kasliquiditeit) tot korte termijn (current ratio).

Kasliquiditeit

Toepassing en belang

De kasliquiditeit geeft de verhouding aan tussen de beschikbare liquide middelen enerzijds en de kortlopende verplichtingen anderzijds. Het is een indicator van de mate waarin de kortlopende verplichtingen (vlottende passiva) kunnen worden gedekt respectievelijk terugbetaald uit de liquide activa.

Het kengetal kan worden uitgedrukt als een ratio (bijvoorbeeld 0,15) of als een percentage (bijvoorbeeld 15%). De richtwaarde van dit kengetal is per branche verschillend, maar meestal wordt voor dit kengetal een norm van 10 à 15% gehanteerd.

De formule voor kasliquiditeit is als volgt:

Kasliquiditeit = (liquide activa / kortlopende verplichtingen) X 100%

Inhoud van de formules

Teller - liquide activa

Posten van de activakant van de balans, zoals

 • Effecten
 • Liquide middelen

Noemer - kortlopende verplichtingen (ofwel vlottende passiva)

Posten van de passivakant van de balans met een kortlopend karakter, zoals

 • converteerbare leningen
 • andere obligaties en onderhandse leningen
 • schulden aan kredietinstellingen
 • schulden aan leveranciers en handelskredieten (crediteuren)
 • te betalen wissels en cheques
 • schulden aan groepsmaatschappijen
 • schulden aan participanten en aan maatschappijen waarin wordt deelgenomen
 • belastingen en premies sociale verzekering
 • schulden ter zake van pensioenen
 • overige schulden
 • overlopende passiva

Quick ratio

Toepassing en belang

De quick ratio geeft de verhouding aan tussen de vlottende activa minus de voorraden enerzijds, en de kortlopende verplichtingen (vlottende passiva) anderzijds. De vlottende activa minus de voorraden zijn gelijk aan de liquide middelen plus kortlopende vorderingen.

De quick ratio is een indicator van de mate waarin de kortlopende verplichtingen kunnen worden gedekt respectievelijk terugbetaald uit de liquide middelen en kortlopende vorderingen. Door de voorraden niet mee te nemen wordt het risico dat samenhangt met voorraden geëlimineerd.

Het kengetal wordt meestal uitgedrukt als een ratio (bijvoorbeeld 0,95) maar kan ook als een percentage worden weergegeven (bijvoorbeeld 95%). De richtwaarde van dit kengetal is per branche verschillend. Als vuistregel wordt voor dit kengetal meestal 1 gehanteerd.

De formule voor de quick ratio is als volgt:

Quick ratio = (kortlopende vorderingen + liquide middelen) / kortlopende verplichtingen

Inhoud van de formules

Teller - liquide activa en kortlopende vorderingen

Posten van de activakant van de balans

 • Liquide activa:
  • Effecten
  • Liquide middelen
 • Kortlopende vorderingen:
  • Vorderingen op handelsdebiteuren
  • Vorderingen op groepsmaatschappijen
  • Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
  • Overige (korte) vorderingen
  • Van aandeelhouders opgevraagde stortingen
  • Overlopende activa

Noemer - kortlopende verplichtingen (ofwel vlottende passiva)

De noemer is gelijk aan de noemer bij het kengetal 'kasliquiditeit'.

Current ratio

Toepassing en belang

De current ratio geeft de verhouding aan tussen de vlottende activa enerzijds en de kortlopende verplichtingen (vlottende passiva) anderzijds. Het is een indicator van de mate waarin de kortlopende verplichtingen kunnen worden gedekt respectievelijk terugbetaald uit de vlottende activa.

Dit kengetal wordt meestal uitgedrukt als een ratio (bijvoorbeeld 1,5) maar kan ook als een percentage worden weergegeven (bijvoorbeeld 150%). De richtwaarde van dit kengetal is per branche verschillend. Als vuistregel wordt voor dit kengetal meestal een waarde tussen 1,5 en 2 gehanteerd.

De formule voor de current ratio is als volgt:

Current ratio = (liquide middelen + kortlopende vorderingen + voorraden) / kortlopende verplichtingen

Inhoud van de formules

Teller - vlottende activa

Posten van de activakant van de balans

 • Liquide activa:
  • Effecten
  • Liquide middelen
 • Kortlopende vorderingen:
  • Vorderingen op handelsdebiteuren
  • Vorderingen op groepsmaatschappijen
  • Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen
  • Overige (korte) vorderingen
  • Van aandeelhouders opgevraagde stortingen
  • Overlopende activa
 • Voorraden:
  • Voorraad grond- en hulpstoffen
  • Voorraad onderhanden werk
  • Voorraad gereed product en handelsgoederen
  • Vooruitbetaald op voorraden

Noemer - kortlopende verplichtingen (ofwel vlottende passiva)

De noemer is gelijk aan de noemer bij de kengetallen 'kasliquiditeit' en 'quick ratio'. Zie de Excel-tabel, tabblad Liquiditeit.