Kengetal aandeel werkzaam vermogen

Kengetallen met betrekking tot de vermogensverhoudingen van een onderneming zeggen iets over de wijze waarop de onderneming is gefinancierd. In dit werkblad wordt het Aandeel werkzaam vermogen berekend. Dit kengetal is een indicatie voor de mate waarin de onderneming erin slaagt om de activakant van de balans (bezittingen en vorderingen) te financieren met 'gratis' (niet-werkzaam) vermogen.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Kengetal aandeel werkzaam vermogen

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensverhoudingen van een onderneming zeggen iets over de wijze waarop de onderneming is gefinancierd. Ze geven aan welke vormen van vermogen de onderneming heeft aangetrokken om de bezittingen aan de activakant van haar balans mee te financieren.

Op de balans in een jaarrekening worden twee vormen van vermogen onderscheiden.

  • Eigen vermogen: vermogen dat in beginsel permanent aan de onderneming ter beschikking is gesteld en risicodragend is. Er rust geen terugbetalingsplicht op het eigen vermogen en ook geen verplichting om een vergoeding (dividend) voor het gebruik van dit vermogen te betalen.
  • Vreemd vermogen: geleend vermogen dat in principe tijdelijk en tegen een afgesproken vergoeding ter beschikking is gesteld. Vreemd vermogen is in beginsel meestal niet risicodragend.

Naast het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen kan ook een onderscheid worden gemaakt tussen:

  • werkzaam vermogen;
  • niet-werkzaam vermogen.

Dit onderscheid hangt samen met het feit of de onderneming al dan niet een vergoeding betaalt voor het gebruik van het ter beschikking gestelde vermogen. Er zijn vormen van vermogen waarvoor in principe geen vergoeding wordt betaald, zoals handelscrediteuren. Dergelijke vormen van 'gratis' vermogen behoren tot het niet-werkzaam vermogen. Het werkzaam vermogen omvat alle vermogenscomponenten die door de vermogensverschaffers bewust in de onderneming zijn geïnvesteerd, en waarvoor zij in ruil een bepaalde vergoeding verwachten in de vorm van rente (vreemd vermogen) of dividend/rendement (eigen vermogen).

In algemene vorm ziet de formule voor het berekenen van vermogensverhoudingen er altijd als volgt uit:

Aandeel vermogenscomponent = (Omvang vermogenscomponent/Omvang totaal vermogen) x 100%

Zowel de teller als de noemer van bovenstaande formule bestaan volledig uit balansposten. Balansposten zijn per definitie een momentopname. Als men het aandeel van een vermogenscomponent wil weten op een specifiek moment, is het voldoende om de waarde van de betreffende balansposten op dat moment conform de formule op elkaar te delen.

Het is echter ook mogelijk dat men inzicht wil hebben in het gemiddelde aandeel van een vermogenscomponent gedurende een bepaalde periode (bijvoorbeeld indien men een beoordeling van een jaar aan het maken is op basis van een jaarrekening). In dat geval verdient het de voorkeur om uit te gaan van de gemiddelde omvang van het vermogen in de betreffende periode. De meest eenvoudige manier is het gebruiken van de volgende formule:

Gemiddeld vermogen = (beginstand vermogenscomponent + eindstand vermogenscomponent) / 2

De achterliggende veronderstelling bij deze formule is dat uitbreidingen en inkrimpingen van een vermogenscomponent ongeveer gespreid over het jaar plaatsvinden. Indien deze veronderstelling te zeer afwijkt van de werkelijkheid (bijvoorbeeld als in de laatste maand van het jaar nog een grote aandelenemissie heeft plaatsgevonden), kan een correctie op het berekende gemiddelde vermogen noodzakelijk zijn.