Kengetal rentabiliteit totaal vermogen

Kengetallen met betrekking tot rentabiliteit zijn een indicatie van de mate waarin een onderneming erin slaagt om het aan haar ter beschikking gestelde vermogen 'nuttig' te gebruiken. In dit werkblad wordt de Rentabiliteit van het totaal vermogen berekend. Dit kengetal zegt iets over de rentabiliteit van de onderneming als geheel.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Kengetal rentabiliteit totaal vermogen

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Introductie

Kengetallen met betrekking tot rentabiliteit zijn een indicatie van de mate waarin een onderneming er in slaagt om het aan haar ter beschikking gestelde vermogen 'nuttig' te gebruiken en er een adequaat resultaat mee te verdienen, waarmee zij haar vermogensverschaffers tevreden kan stellen.

Indien de rentabiliteit van een onderneming over een langere periode onvoldoende is, zullen de vermogensverschaffers niet meer bereid zijn hun geld in de onderneming te stoppen en heeft de onderneming geen bestaansrecht meer.

Er zijn verschillende kengetallen voor rentabiliteit die zich richten op verschillende onderdelen van het vermogen:

  1. Rentabiliteit van het (totale) werkzame vermogen (=RTV of RWV): dit kengetal zegt iets over de rentabiliteit van de onderneming als geheel.
  2. Rentabiliteit van het eigen vermogen (=REV): dit kengetal zegt iets over de rentabiliteit van de aandeelhouders.
  3. Rentabiliteit van het vreemde vermogen (=RVV): dit kengetal zegt iets over de rentabiliteit van de vreemd-vermogenverschaffers. De RVV komt overeen met het gemiddeld betaalde rentepercentage over het vreemd vermogen.

De rentabiliteitskengetallen worden meestal uitgedrukt als een percentage. Bij het bepalen van de rentabiliteit van een vermogenscomponent worden twee grootheden aan elkaar gerelateerd:

  • Het 'resultaat' dat de vermogenscomponent over een bepaalde periode heeft opgeleverd. Wat dit 'resultaat' is, hangt af van de vermogenscomponent waar het over gaat (bijvoorbeeld vreemd vermogen levert rente op als 'resultaat')
  • De gemiddelde omvang van het vermogen van de betreffende component dat daarbij in die periode ter beschikking stond.

De algemene formule voor het berekenen van rentabiliteit ziet er dan als volgt uit:

Rentabiliteit = ('Resultaat' over de periode / gemiddeld vermogen) X 100%

Bij het bepalen van het gemiddelde vermogen van een component wordt telkens de volgende formule gehanteerd:

Gemiddeld vermogen = (beginstand vermogenscomponent + eindstand vermogenscomponent) / 2

De achterliggende veronderstelling bij deze formule is dat uitbreidingen en inkrimpingen van een vermogenscomponent ongeveer gespreid over het jaar plaatsvinden. Indien deze veronderstelling te zeer afwijkt van de werkelijkheid (bijvoorbeeld als in de laatste maand van het jaar nog een grote aandelenemissie heeft plaatsgevonden), kan een correctie op het berekende gemiddelde vermogen noodzakelijk zijn.

De berekening van de rentabiliteitskengetallen heeft meestal betrekking op de periode van een jaar. De berekening kan ook voor een kortere periode worden gedaan. In dat geval moet de uitkomst van de rentabiliteitsberekening echter nog worden herleid naar een jaartotaal om die te kunnen vergelijken met andere rentabiliteitscijfers. Dit kan als volgt:

Rentabiliteit = ('Resultaat' over de periode / gemiddeld vermogen) X 100% X (365 / Periode (in dagen))

In het Excel-bestand wordt het aantal dagen in de periode (de noemer in de correctiefactor) eenvoudig bepaald door de begindatum af te trekken van de einddatum.

Door het toepassen van deze correctie en alle cijfers te herleiden naar een jaarperiode wordt bereikt dat maandcijfers kunnen worden vergeleken met kwartaalcijfers en jaarcijfers.