Bedrijfswaarde volgens de Netto Contante Waarde-methode

Om de waarde van een bedrijf te berekenen zijn er verschillende methoden mogelijk: de rendementswaarde-, de rentabiliteitswaarde- en de netto contante waarde-methode. In dit werkblad wordt de NCW-methode voorgerekend. Hierbij gaat men uit van de te verwachten kasstromen die een onderneming genereert.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Bedrijfswaarde volgens de Netto contante waarde-methode

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

De NCW-methode (ook wel bekend als de Discounted Cash Flow (DCF)-methode) gaat uit van te verwachten kasstromen die een onderneming genereert. Onder verwachte kasstromen verstaan we de liquide middelen die jaarlijks beschikbaar komen om rentebetaling en dividenduitkering mogelijk te maken (= winst + afschrijvingen - netto-investeringen in werkkapitaal en vaste activa).

Bij de NCW-methode speelt winstbepaling geen directe rol, er wordt primair gekeken naar de kasstromen die worden verdisconteerd tegen de rendementseis.

In de werkbladen onder Netto Contante Waarde en Interne Rentabiliteit en Investeringsselecties vindt u meer over de NCW-methode. Hierin vindt u onder meer meer informatie over de functie.