Balans

Om aan de gerechtvaardigde informatiebehoeften van het maatschappelijk verkeer te voldoen en haar wettelijk verplichtingen na te leven gaat de onderneming over tot externe verslaggeving. De belangrijkste verschijningsvorm van externe verslaggeving is het financieel verslag. Dit heeft onder meer de volgende functies:

  • Het vormt de verantwoording van de ondernemingsleiding.
  • Het dient als middel voor het bepalen van het in het afgelopen boekjaar behaalde resultaat en voor de bepaling van het vermogen, de liquiditeit, de solvabiliteit en de rentabiliteit van de onderneming.
  • Het heeft een informatiefunctie ten behoeve van de overige belangstellenden van de onderneming.

Wettelijk gezien bestaat het financieel verslag van een rechtspersoon dat aan de maatschappij wordt aangeboden uit het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens.

De jaarrekening omvat:

  • de balans per het einde van het boekjaar met de vergelijkbare gegevens van het laatste afgesloten boekjaar;
  • de winst- en verliesrekening over het boekjaar met de vergelijkbare gegevens van het laatste afgesloten boekjaar;
  • de toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening;
  • het kasstroomoverzicht (niet verplicht).

De balans dient een zodanig inzicht in de rechten en verplichtingen van de onderneming te geven dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen, alsmede de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon.

Excelsheets