Planning kasstromen in verband met financiering

Samenvatting

Of een investeringsplan wordt uitgevoerd, is in beslissende mate afhankelijk van de overweging of de financiering (de solvabiliteit en liquiditeit) van de onderneming dit toelaat. Als er sprake is van onvoldoende financiële planning en het onvoldoende veiligstellen van de liquiditeit, kan dit, ondanks dat het investeringsplan een extra inkomensverhoging beloofde, leiden tot een reorganisatie of zelfs het bankroet van een onderneming. In dit artikel worden de mogelijkheden van financiering besproken. Bij het onderdeel financiering met vreemd vermogen wordt uitgebreid stilgestaan, met name bij 'percentage uitbetaling van een bepaalde lening' en 'vaste rentetermijn looptijd met een afgesproken vast rentepercentage'. De begrippen die in dit kader aan de orde komen, worden toegelicht met behulp van voorbeelden.

Het basisprincipe van voldoende liquide middelen

In Investeringsselecties worden verschillende methoden behandeld om investeringsplannen te kunnen beoordelen. Indien een dergelijke beoordeling positief is uitgevallen en besloten wordt om de investeringsplannen uit te voeren, rijst onmiddellijk de vraag hoe deze investering wordt gefinancierd.

Na de technische en bedrijfseconomische beslissing moet de financiële realisering worden vastgesteld en voorbereid. Een aantal gegevens voor deze berekeningen is al bepaald in het kader van de investeringsberekening:

 • het totale investeringsbedrag;
 • de omvang van de inkomsten en uitgaven die als gevolg van de investering wordt verwacht;
 • de tijdstippen waarop (ofwel de periodes waarin) deze worden verwacht.

Een uitgewerkt investeringsplan kan in de voorafgaande investeringsberekening echter een nog zo positieve beoordeling en waardering hebben gekregen, toch kan het voorkomen dat van de investering wordt afgezien of dat deze wordt uitgesteld indien de uitvoering financieel niet kan worden gerealiseerd. Of een investeringsplan wordt uitgevoerd, is in beslissende mate afhankelijk van de overweging of de financiering (de solvabiliteit en liquiditeit) van de onderneming dit toelaat.

Daarbij geldt het volgende basisprincipe:

Het betalingsvermogen en het veiligstellen van de liquiditeit hebben voorrang boven rendementsdoelstellingen.

Het is al meerdere malen voorgekomen dat een onderneming voorafgaand aan een groot investeringsplan zowel qua resultaten als qua liquiditeit zeer goed werd beoordeeld. Het investeringsplan op zich beloofde een extra inkomensverhoging. Maar als gevolg van onvoldoende financiële planning en het onvoldoende veiligstellen van de liquiditeit hadden dergelijke investeringsvoornemens niet zelden grote reorganisaties of zelfs het bankroet van een onderneming tot gevolg. Bijna altijd ontbrak het aan liquide middelen die bij een vervolgens ontstane tegenslag maar zelden via aanvullende financiering door derden konden worden gefinancierd.

Is de financiële en liquiditeitsplanning in orde?

Bij de financiële en liquiditeitsplanning moet niet alleen het bedrag voor de aan te schaffen activa in ogenschouw worden genomen, maar ook bijvoorbeeld het verhoogde materiaalgebruik (bijvoorbeeld grotere voorraden materialen nodig) en de financiering van de te vergroten omzet (bijvoorbeeld grotere post debiteuren op de balans). Verder is voor de planning van beslissend belang het moment waarop (of de periode waarin) de uitgaven en inkomsten naar verwachting zullen vallen.

Financieringsvorm: vreemd vermogen

In de regel zijn de eigen financiële middelen voor grote investeringen onvoldoende. In dat geval is de onderneming gedwongen om vreemd vermogen aan te trekken. Dit betekent dat er kredieten en leningen moeten worden afgesloten. Hiervoor dienen dan per termijn de rentebetalingen en aflossingen te worden bepaald en in de financiële planning te worden opgenomen.

Financieringsvorm: eigen vermogen

Een andere mogelijkheid voor de onderneming om de benodigde financiële middelen te verkrijgen, is het aantrekken van extra eigen vermogen bij de huidige of nieuwe aandeelhouders. Deze maatregel is met name zinvol wanneer het aandeel eigen vermogen in het totale vermogen van de onderneming aan de lage kant is. In dat geval is men wellicht zelfs gedwongen om zijn toevlucht te nemen tot het aantrekken van eigen vermogen omdat de vreemdvermogenverschaffers het verstrekken van extra leningen en kredieten weigeren omdat ze deze als te risicovol beschouwen.

Anderzijds `kost' eigen vermogen doorgaans meer dan een lening bij de bank. Dat is de prijs die men betaalt voor het feit dat het eigen vermogen ook deelt in eventuele verliezen. Dit risico wordt in principe `gecompenseerd' door een hogere vergoeding (dividend en waarde- of koersstijging) dan voor vreemd vermogen.

Financieringsvorm: leasing

Een derde mogelijkheid voor financiering is het leasen van activa. Hierbij worden de activa door de leasemaatschappij gekocht en vervolgens aan de betreffende onderneming geleasd of verhuurd. De onderneming die de gebouwen/installaties/machines gebruikt, betaalt dan huur- of leasekosten aan de leasemaatschappij.

Financiering met vreemd vermogen – toelichting begrippen

Percentage uitbetaling (van een bepaalde lening)

Er kan worden overeengekomen dat het werkelijk uitbetaalde bedrag van een lening minder is dan het geleende bedrag. Uitbetalingspercentage en rentepercentage staan in een bepaalde verhouding tot elkaar. De korting op de uitbetaling vertegenwoordigt in zekere zin een vooraf afgedragen basisrentebetaling. Het daarna nog te betalen rentepercentage over de volledige lening is dan minder. Voor twee alternatieven klik hier X 

Voorbeeld Percentage uitbetaling

Alternatief 1 Alternatief 2
Leensom € 100.000 Leensom € 100.000
Looptijd (jaar) 5 Looptijd (jaar) 5
Rentepercentage 7% Rentepercentage 6%
Uitbetaald bedrag € 100.000 Uitbetaald bedrag € 95.000
Jaar Betalingen Alternatief 1 Betalingen Alternatief 2
0 € 0 € 5.000 = 5 % Disagio
1 € 7.000 € 6.000
2 € 7.000 € 6.000
3 € 7.000 € 6.000
4 € 7.000 € 6.000
5 € 7.000 € 6.000
------------ ------------
Totalen € 35.000 € 35.000

De rente en aflossing worden in beide gevallen gebaseerd op de volledige leensom (in dit voorbeeld € 100.000).

. bla bla bla.

% Disagio, wat betekent dit?

Het disagio is qua betekenis hetzelfde als de verminderde uitbetaling. Disagio is een in procenten uitgedrukte korting op de lening. Voor een uitwerking klik hier. X 

Voorbeeld Disagio

Leensom € 100.000
5% Disagio € -5.000
Uitbetalingsbedrag € 95.000

Een disagio van 5% betekent dus hetzelfde als een uitbetalingspercentage van 95%.

Uitbetalingsbedrag

Doorgaans is de overeengekomen leensom gelijk aan het uitbetalingsbedrag. Indien echter in de leenovereenkomst een disagio of uitbetaling van minder dan 100% wordt overeengekomen, dan zijn er twee mogelijkheden. Voor een weergave van deze twee mogelijkheden klik hier. X 

Voorbeeld Uitbetalingsbedrag

Uitbetaling
100%
Disagio­variant 1 Disagio­variant 2
Leensom € 500.000 € 500.000 € 520.833
Disagio 4% (bij variant 1 en 2) 0 - € 20.000 - € 20.833
Uitbetaald bedrag € 500.000 € 480.000 € 500.000

Bij variant 2 wordt het gevraagde uitbetalingsbedrag als basis genomen (in ons voorbeeld € 500.000). Bij een disagio van 4% bedraagt het uitbetalingsbedrag 96% van de leensom.

Berekening bij variant 2:

€ 500.000/(100% - 4%) = € 520.833 (Leensom)

Het rentepercentage zal bij zowel variant 1 als bij variant 2 lager zijn dan bij de 100%-uitbetalingsvariant. Bij variant 1 is de leensom gelijk aan de 100%-uitbetalingsvariant. Bij variant 2 is de leensom echter hoger (€ 520.833) en daardoor ook de aflossingsbedragen. Toch is het periodiek extra af te lossen bedrag (in totaal € 20.833) aan het begin van de looptijd van de lening kleiner dan het bedrag dat periodiek aan rente wordt bespaard door het lagere rentepercentage. Daardoor zijn de totaal te betalen bedragen (rente + aflossing) aan het begin van de looptijd van de lening lager dan bij de 100%-uitbetalingsvariant, en aan het einde van de looptijd van de lening hoger. Het volgende voorbeeld kan dit verduidelijken:

Een onderneming wil een investering doen in een aantal activa, en overweegt daartoe een lening af te sluiten met de volgende voorwaarden:

 • Leensom: € 500.000
 • Looptijd: 10 jaar
 • Rente: 10%
 • Uitbetaald bedrag: 100%

Voor een voorbeeld klik hier. X 

Jaar Rente Aflossing Totaal betaald
0
1 4.167 50.000 54.167
2 3.750 50.000 53.750
3 3.333 50.000 53.333
4 2.917 50.000 52.917
5 2.500 50.000 52.500
6 2.083 50.000 52.083
7 1.667 50.000 51.667
8 1.250 50.000 51.250
9 833 50.000 50.833
10 417 50.000 50.417
---------- ---------- ----------
Totalen 22.917 500.000 522.917

De onderneming kan echter ook kiezen voor een van de volgende alternatieven. X 

Alternatief 1 Alternatief 2
Leensom € 500.000 € 510.204
Disagio: 2% € 10.000 € 10.204
Uitbetaald bedrag € 490.000 € 500.000
Looptijd (jaar) 10 jaar 10 jaar
Rente­percentage 5,64% 5,44%
Jaar Rente Aflossing Totaal Rente Aflossing Totaal
0 10.000 10.000
1 2.349 50.000 52.349 2.311 51.020 53.332
2 2.114 50.000 52.114 2.080 51.020 53.101
3 1.879 50.000 51.879 1.849 51.020 52.870
4 1.644 50.000 51.644 1.618 51.020 52.638
5 1.409 50.000 51.409 1.387 51.020 52.407
6 1.174 50.000 51.174 1.156 51.020 52.176
7 939 50.000 50.939 925 51.020 51.945
8 705 50.000 50.705 693 51.020 51.714
9 470 50.000 50.470 462 51.020 51.483
10 235 50.000 50.235 231 51.020 51.252
------- ------- ------- ------- ------- -------
Totalen 22.917 500.000 522.917 12.713 510.204 522.917

In alle gevallen betaalt de onderneming in totaal evenveel, de verdeling van de betalingen in de tijd verschilt echter. Bij alternatief 2 betaalt de onderneming in de eerste jaren minder dan bij de 100%-uitbetalingsvariant, en in de latere jaren meer. Dit alternatief (variant 2) zal de voorkeur krijgen boven 100% uitbetaling wanneer bijzondere omstandigheden met betrekking tot de liquiditeit in de eerste jaren in aanmerking dienen te worden genomen.

De looptijd van de lening

Behalve de kortstondige kredieten (looptijd minder dan één jaar), worden voor grotere investeringsplannen normaliter looptijden voor externe financiering overeengekomen van tussen de vijf en vijfentwintig tot dertig jaar. Deze looptijd is met name afhankelijk van de aard en verwachte levensduur van de geplande investering en de verwachte kasstromen daarvan.

Aflossing van de lening

Hierbij zijn de volgende scenario's mogelijk:

1. Gelijkblijvende aflossingstermijnen

 • maandelijks
 • per kwartaal
 • halfjaarlijks
 • jaarlijks

Voorbeeld

Voor een lening van € 500.000 met een looptijd van 10 jaar gelden de volgende (gelijkblijvende) aflossingstermijnen. X 

Aflossingsschema Aantal aflossingstermijnen Aflossing per termijn
maandelijks 10 x 12 = 120 € 4.167
per kwartaal 10 x 4 = 40 € 12.500
halfjaarlijks 10 x 2 = 20 € 25.000
jaarlijks 10 = 10 € 50.000

2. Annuïteitenaflossing

De annuïteit vertegenwoordigt een bedrag dat gedurende de looptijd van de lening elke periode gelijk blijft. Dit bedrag bestaat enerzijds uit de rente en anderzijds uit de aflossing. Voor een voorbeeld klik hier. X 

Leensom € 250.000
Looptijd lening 15 jaar
Rentepercentage per jaar 5,7%
Annuïteit per jaar € 25.238,51
Jaar Beginstand lening Annuïteit Rente Aflossing Eindstand lening
1 250.000 25.239 14.250 10.989 239.011
2 239.011 25.239 13.624 11.615 227.397
3 227.397 25.239 12.962 12.277 215.120
4 215.120 25.239 12.262 12.977 202.143
5 202.143 25.239 11.522 13.716 188.427
6 188.427 25.239 10.740 14.498 173.928
7 173.928 25.239 9.914 15.325 158.604
8 158.604 25.239 9.040 16.198 142.406
9 142.406 25.239 8.117 17.121 125.284
10 125.284 25.239 7.141 18.097 107.187
11 107.187 25.239 6.110 19.129 88.058
12 88.058 25.239 5.019 20.219 67.839
13 67.839 25.239 3.867 21.372 46.467
14 46.467 25.239 2.649 22.590 23.877
15 23.877 25.239 1.361 23.877 0

Het voorbeeld laat zien:

Het annuïteitsbedrag (afgerond € 25.239 per jaar) blijft altijd gelijk en bestaat uit rente én aflossing. Door de aflossing wordt de stand van de lening jaarlijks verminderd, en daarmee het bedrag waarover rente wordt berekend. Hierdoor dalen de rentekosten per jaar. Wanneer het annuïteitsbedrag gelijkblijft, maar het aandeel rentekosten afneemt, neemt het aflossingsbedrag van jaar tot jaar toe.

In Excel kan de functie BET worden gebruikt om een annuïteit te bepalen. Deze functie is nader toegelicht onder De Interne Rentabiliteit-methode in Excel.

3. De aflossing vindt plaats ineens aan het eind van de overeengekomen looptijd

Hierbij wordt gewoonlijk een levensverzekering overeengekomen voor de looptijd van de lening. Door de voortdurende bijdragen van levensverzekeringspremies groeit een verzekeringskapitaal. Aan het eind van de looptijd van de lening wordt de leensom door de uitbetaling van de verzekeringssom afgedekt.

4. Aflossingsvrije jaren

Bij sommige leenvormen is het mogelijk om aan het begin van de looptijd van een lening een aantal aflossingsvrije perioden af te spreken. Dit betekent dat de eerste aflossing op de lening pas plaatsvindt in de eerste periode ná de afgesproken aflossingsvrije periode. Daarmee wordt in het begin van de totale leenperiode een liquiditeitsverlichting bereikt.

Bijvoorbeeld: bij een totale looptijd van tien jaar worden twee aflossingsvrije jaren afgesproken. Dit betekent dat de aflossing van de lening niet in tien gelijke jaartermijnen plaatsvindt, maar in acht gelijke termijnen vanaf het derde jaar. Voor een uitwerking klik hier. X 

Leensom € 500.000
Rentepercentage per jaar 6%
Totale looptijd 10 jaar
Aflossingsvrije periode 2 jaar
Aflossingstermijn per jaar € 62.500
Jaar Beginstand lening Rente Aflossing Totale betaling Eindstand lening
1 500.000 30.000 0 30.000 500.000
2 500.000 30.000 0 30.000 500.000
3 500.000 30.000 62.500 92.500 437.500
4 437.500 26.250 62.500 88.750 375.000
5 375.000 22.500 62.500 85.000 312.500
6 312.500 18.750 62.500 81.250 250.000
7 250.000 15.000 62.500 77.500 187.500
8 187.500 11.250 62.500 73.750 125.000
9 125.000 7.500 62.500 70.000 62.500
10 62.500 3.750 62.500 66.250 0
Totaal 195.000 500.000 695.000

Vaste rentetermijn (looptijd met een afgesproken vast rentepercentage)

Het standaardrentepercentage op een lopende rekening (rekening-courantrekening) is een variabel rentepercentage dat in wezen kan worden aangepast aan de veranderende renteomstandigheden van de zogenoemde kortetermijnmarkt. Wanneer bijvoorbeeld de basisrente (discontopercentage van de Nederlandse Bank) stijgt, dan zal met een korte vertraging ook de kredietinstelling het dan geldende standaardrentepercentage op de lopende rekening naar boven aanpassen. Omgekeerd wordt ook het standaardrentepercentage aangepast wanneer de basisrente daalt.

Op de middellange en lange termijn hebben zowel een spaarder als een leningnemer er belang bij dat de geldigheid van een bepaald rentepercentage voor langere tijd wordt vastgezet. In beginsel kan men er daarbij van uitgaan dat het rentepercentage bij een kortere vaste rentetermijn lager is dan bij een langere vaste termijn (gegeven een gelijke leensom en aflossing).

Banken willen zekerheden verkrijgen

Leningen met een middellange of langere looptijd worden doorgaans alleen door de banken verschaft wanneer zij als tegenprestatie voldoende zekerheidstellingen verkrijgen, bijvoorbeeld een hypotheekrecht op een of meerdere gebouwen van de leningnemer of een pandrecht op de voorraden en/of debiteuren van de onderneming.

Wat bepaalt de hoogte van het rentepercentage?

De hoogte van het uiteindelijk geldende rentepercentage voor een bepaalde lening wordt bepaald door een aantal factoren. Voor de belangrijkste criteria genoemd die de hoogte van het rentepercentage beïnvloeden en de richting waarin de rente wordt beïnvloed, klik hier. X 

Criteria die de hoogte beïnvloeden Hoger rentepercentage Lager rentepercentage
Looptijd van de lening langer korter
Vastzetten rentepercentage langer korter
Uitbetaald bedrag 100% onder 100%
Disagio 0% meer dan 0%
Aflossing/terugbetaling bij afbetaling aan het eind van de looptijd in gelijke termijnen
Zekerheden (bijvoorbeeld pandrecht of hypotheek) niet aanwezig/lage rangorde wel aanwezig/hoge rangorde
Toekomstige liquiditeitsspositie beperkt blijvend goed

Conclusie

Met behulp van diverse financieringsvormen kunt u voldoen aan de eis dat de onderneming over voldoende liquide middelen moet beschikken. Dat is noodzakelijk om te voorkomen dat – ondanks de belofte in het investeringsplan van een extra inkomensverhoging – een onderneming bankroet gaat. Een zeer geëigende vorm van financiering is: financiering met vreemd vermogen.

Artikel als PDF downloaden

Vul hieronder uw e-mailadres in om de PDF-versie van dit artikel te ontvangen:

Invoer verplicht