Leasing

Leasing is een overeenkomst waarbij de ene partij (de lessor) de andere partij (de lessee) toestaat tegen periodieke betaling gedurende een bepaalde periode een (bedrijfs)middel te exploiteren. Er bestaat onderscheid tussen operational lease en financial lease. Het is voor de lessor en de lessee van groot belang om een overeenkomst zuiver naar één van beide leasevormen te benoemen omdat dit gevolgen kan hebben voor de jaarverslaggeving, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Voor fiscale doeleinden speelt het begrip economisch belang (risico) een belangrijke rol bij de kwalificatie van een leaseovereenkomst als operational of financial.

De operational lease

In deze vorm van lease huurt de lessee in feite alleen het object en wordt hij in principe geen economisch of juridisch eigenaar van de goederen. De lessor blijft in alle opzichten eigenaar van de goederen en het juridische en economische eigendom berusten bij de lessor. Vooral bij auto's en machines is operational lease een veelgebruikte vorm van leasing. Als gevolg van outsourcingbeslissingen komt het ook bij computerhardware en -software steeds meer voor.

De financial lease

Bij financial lease verwerft de lessee het economisch eigendom van de bedrijfsmiddelen. Dit betekent dat het bedrijfsmiddel in kwestie als actief op de balans wordt verantwoord en de bijbehorende financieringsverplichting als passief. De leasenemer wordt direct economisch eigenaar van de goederen en heeft de bijbehorende economische en operationele risico's. De lessor blijft juridisch eigenaar tot de slottermijn is betaald. Pas dan gaat het juridisch eigendom over en heeft de lessee het object 'gekocht'. Daarvoor gold het als gehuurd.

Excelsheets

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!