Meerjarenliquiditeitsplanning

Er bestaat een grote diversiteit aan modellen waarmee liquiditeitstromen in beeld kunnen worden gebracht. Globaal maken we onderscheid tussen prognosemodellen met een relatief korte en modellen met een relatief lange tijdhorizon. Met het verschil in tijdhorizon verschilt doorgaans ook het oogmerk van de modellen.
Waar kortetermijnmodellen (met invulmogelijkheden op week- of zelfs dagbasis) primair bedoeld zijn om op rekening-courantverhoudingen te sturen, is het doel op langere termijn vooral gericht op het verkrijgen van inzicht in de langeretermijnvermogensbehoefte en de daarmee samenhangende financieringsrisico's.
Het opgenomen meerjarenmodel heeft een tijdhorizon van zes jaar en dient op maandbasis gevuld te worden.

Het model bestaat uit twee werkbladen. Onder het eerste werkblad Kasstromen kunt u de te verwachten maandelijkse kasstromen ingeven, voor het operationele , het investerings- en het financiële deel.

In het tweede werkblad Liquiditeitsbehoefte verschijnen de gekoppelde kasstromen. In combinatie met de liquiditeitsstanden (variabel in te geven op maandbasis) kunt u de maandelijkse liquiditeitsbehoefte bepalen over een periode van (maximaal) zes jaar.

In het voorgaande deel kunt u door op de min- en plusknoppen te drukken jaargangen verbergen respectievelijk zichtbaar maken.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad Kasstromen

Bekijk screenshot van dit werkblad

Werkblad Liquiditeitsbehoefte

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Op basis van de opgestelde liquiditeitsprognoses en de beginstand van de liquide middelen wordt de geplande stand van de liquide middelen aan het einde van elke maand bepaald. In combinatie met de beschikbare kredietruimte wordt uiteindelijk het liquiditeitstekort dan -overschot bepaald.

Daarnaast kan in de loop van het planjaar een aangepaste prognose van de stand van de liquide middelen en het liquiditeitstekort dan wel -overschot worden opgesteld. Dit wordt berekend met behulp van maandelijks ingevoerde gegevens over de werkelijke stand van de liquide middelen en (eventuele) verwachte wijzigingen in de stroom van ontvangsten en uitgaven.

Afwijkingen tussen de werkelijke stand van de liquide middelen, de oorspronkelijke prognose en de aangepaste prognose worden zo maandelijks inzichtelijk gemaakt.

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!