Externe verslaggeving

Om aan de gerechtvaardigde informatiebehoeften van het maatschappelijk verkeer te voldoen en haar wettelijke verplichtingen na te leven gaat de onderneming over tot externe verslaggeving. Een financieel manager is niet alleen verantwoordelijk voor de financiële administratie, maar ook voor het aantrekken en toewijzen van vermogen, een doeltreffend werkkapitaalbeheer, het terugbetalen van vreemd vermogen en het betalen van dividend en rente voor ter beschikking gesteld vermogen. Hoe kan het gevoerd financiële beleid optimaal in een jaarverslag in beeld worden gebracht?

Een jaarrekening streeft met betrekking tot het financiële beleid de volgende doeleinden na:

  • Een getrouw beeld geven van de vermogens- en kapitaalstructuur van de onderneming.
  • Naast een getrouw beeld van het bedrijfsresultaat, de invloed van de financiële lasten daarop duidelijk laten zien.
  • Inzicht geven in de mate waarin de onderneming erin is geslaagd kasstromen tijdig en qua omvang aan te passen aan gewijzigde omstandigheden en mogelijkheden.

Om deze doelen te bereiken bestaat een moderne jaarrekening uit een balans, een winst- en verliesrekening, een mutatieoverzicht eigen vermogen, een kasstroomoverzicht en toelichtingen op balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht.

Artikelen

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.