BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Btw-teruggaaf bij oninbare vorderingen

Ondernemers zijn btw verschuldigd over de door hen geleverde goederen en diensten. De verschuldigde btw wordt in rekening gebracht bij de afnemer. De verschuldigdheid van de btw ontstaat in eerste instantie door het uitreiken van een factuur of het verrichten van een levering of dienst en staat dus in beginsel los van de betaling door de afnemer. Als de afnemer echter niet betaalt en ook niet meer zal gaan betalen, kan de leverancier de door hem aan de belastingdienst afgedragen btw terugvragen van de belastingdienst. Met ingang van 1 januari 2018 kan dit ook via de reguliere btw-aangifte voor alle vorderingen tot en met 1 januari 2017. Het vaststellen van het moment waarop recht bestaat op teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen is cruciaal voor de formele afhandeling van het verzoek om teruggaaf. Vorderingen die langer openstaan dan 1 jaar, worden geacht oninbaar te zijn en de afgedragen btw kan via de reguliere btw-aangifte worden teruggevraagd. Btw afgedragen op vorderingen waarvan de oninbaarheid op een ander moment is komen vast te staan, kan eveneens op aangifte worden teruggevraagd. Hiervoor geldt de aangifte binnen een maand na afloop van het tijdvak waarin de oninbaarheid is vast komen te staan.

Het is van groot belang om tijdig vast te stellen op welk moment recht op teruggaaf van btw bestaat. Daarbij is het financiële aspect mogelijk van nog groter belang. De berekende btw moet namelijk worden voorgefinancierd tot het moment dat de afnemer de rekening betaalt of het moment waarop de btw door de belastingdienst wordt teruggegeven.

In dit artikel:

  • Vergoeding is niet betaald
  • Vergoeding zal niet meer worden betaald
  • Vergoeding wordt op later moment alsnog betaald
  • Tijdstip waarop teruggaafverzoek moet worden ingediend
  • Positie van de afnemer
  • Uitreiken van een creditfactuur voor snellere teruggaaf van btw?

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende