Prijsberekeningen

Voor de meeste ondernemingen geldt dat de verkoopprijzen van de producten in belangrijke mate door de markt worden gedicteerd. Als men als prijsbeleid heeft om de verkoopprijzen te baseren op de kostprijs van de producten, vermeerderd met een winstopslag, zal de winstopslag meestal gebaseerd zijn op wat de markt kan dragen. Men onderscheidt, naar gelang de positie die men op de verkoopmarkten van de eigen producten inneemt, wel tussen prijszetters en prijsnavolgers. In algemene zin gelden bij het vaststellen van het prijsbeleid de volgende regels.

  • De onderste prijsgrens is de prijs (nettoverkoopprijs) die ten minste moet worden gehaald om ervoor te zorgen dat het bedrijf kan blijven bestaan.
  • Bepaling van de prijs door middel van het vaststellen van de onderste prijsgrens is zeker geen geschikt instrument voor het algemeen vaststellen van prijzen. Deze methode moet alleen in bijzondere situaties en gedurende een beperkte periode worden toegepast.

Dat prijsbepaling op basis van de onderste prijsgrens alleen voor 'uitzonderlijke' situaties een bruikbare methode is, blijkt uit de volgende voorbeelden waarbij op basis van de kosten een onderste prijsgrens wordt bepaald.

Het is daarbij ook van wezenlijk belang hoe lang de prijsgrens daadwerkelijk als prijs gehanteerd wordt. De onderste prijsgrens verschilt voor:

  • korte periodes;
  • middellange periodes;
  • lange periodes.

Excelsheets

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.